Prohlášení o ochraně údajů


1. Ochrana údajů


Odpovědnost za webovou stránku ve smyslu německého spolkového zákona o službách elektronických informací a komunikací (Telemediengesetz, TMG) a ve smyslu spolkového zákona o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) nese:

LRS Dolmetschen Übersetzen
Lautner, Rieger & Schmidt GbR
Leopoldstraße 23
80802 München

Tel.: +49 89 271 11 07
Fax: +49 89 271 95 93
E-mail: lrs@lrs-sprachen.de


Z vaší návštěvy na naší webové stránce a vašeho zájmu o naši nabídku máme radost.
Ochrana vašich osobních údajů a vašeho soukromí je pro nás důležitá.
S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně, v souladu s ustanoveními zákonů o ochraně údajů a tímto prohlášením.


Shromažďování, zpracování a využití osobních údajů při návštěvě webové stránky

a) Soubory logfile

Naši webovou stránku hostuje společnost STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlín, telefon: +49 (030) 300 146 0, fax: +49 (030) 886 151 11.
My jsme se společností STRATO AG uzavřely dohodu o zakázkovém zpracování dat (Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung - AVV). Při každé návštěvě této webové stránky jsou shromažďovány údaje, které se ukládají formou souborů logfile na webovém serveru společnosti STRATO.

Jedná se o následující údaje:
 • IP adresa (Společnost Strato AG uchovává IP adresy návštěvníků naší webové stránky po dobu 7 dnů, aby bylo v případě hackerského útoku možné poskytnout příslušným orgánům informace potřebné pro účely trestního stíhání. Tyto údaje se po uplynutí 7 dnů mažou. My máme možnost vidět IP adresy delší dobu, avšak pouze v anonymizované formě, která neumožňuje jejich spojení s konkrétní osobou.),
 • datum a čas požadavku,
 • jméno vyžádaného souboru,
 • status přístupu/kód statusu HTTP (vyvolání stránky bylo úspěšné/neúspěšné),
 • množství přenesených dat,
 • typ vašeho prohlížeče, jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • stránka, ze které nás navštěvujete,
 • klientská doména, ze které nás navštěvujete. Tato doména zpravidla obsahuje informaci o poskytovateli připojení,
 • nejčastěji vyvolané URL, tedy dílčí stránky popř. elementy naší webové stránky,
 • přístupy a hity (celkový počet vyžádaných dat),
 • pageviews (celkový počet vyvolaných souborů HTML a TXT),
 • sessions, relace (celkový počet různých domén, které měly přístup na tuto webovou stránku).
Právním základem pro zpracování je článek 6 odstavec 1 věta 1 písmeno f obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů – GDPR, to znamená, že zpracování dat je nutné k hájení našich oprávněných zájmů. Tato data jsou technicky nutná pro zobrazení naší webové stránky a zajištění její stability a bezpečnosti. Kromě toho se vyhodnocují s účelem optimalizace naší webové stránky pro uživatele.
Tato data jsou viditelná pouze pro nás online na našem chráněném uživatelském účtu ve společnosti STRATO, ve formě souborů logfile si je můžeme také stáhnout. Soubory logfile avšak nikdy nestahujeme ani nearchivujeme.
Výpočetní střediska společnosti STRATO AG jsou prověřována a certifikována technickou inspekcí TÜV Süd dle ISO 27001 také na bezpečnost dat. Vůči nepovolanému přístupu jsou tato data chráněna pomocí různých bezpečnostních mechanismů. Nacházejí se v jednom datovém poolu, který je logicky oddělen od dat jiných zákazníků (zóny zPool, vymezený Login atd.)

b) E-maily
Nikde na webové stránce nemáte možnost uvádět osobní údaje.
Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně pro následující účely:
- zodpovězení vašich poptávek, jež nám byly zaslány e-mailem.
Vaše údaje se zpracovávají a ukládají na výpočetním zařízení. Vaše údaje uchováváme a zpracováváme pouze v té míře a tak dlouho, jak je to nutné pro daný konkrétní účel, např. pro zodpovězení vaší poptávky.
Vaše údaje nepředáváme třetím osobám. Vynakládáme veškerá úsilí, abychom vaše osobní údaje co nejlépe chránily před nepovolaným přístupem a ztrátou.

2. Korespondence přes e-mail: právní předpisy pro shromažďování údajů
Při poptávkách, na základě kterých může vzniknout nebo vznikne obchodní vztah, zpracováváme vaše údaje v souladu s článkem 6, 1b obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů – GDPR. To znamená, že vaše údaje zpracováváme za účelem splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření v rámci reakce na vaši poptávku).
V případě všech ostatních poptávek budou údaje po jejich zodpovězení vymazány. Poukazujeme na to, že přenos dat v Internetu (například při komunikaci přes e-mail) není prost bezpečnostních rizik. Přístupu třetích osob k údajům není možné úplně zabránit.

3. Vaše práva: informace o vašich údajích, jejich oprava, zablokování nebo vymazání
Dle německého spolkového zákona o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) máte právo na informace. Můžete si kdykoliv vyžádat bezplatné informace o vašich údajích, které jsou námi uloženy, a také požádat, aby byly údaje opraveny, zablokovány nebo vymazány. Využijte k tomu shora uvedené kontaktní údaje.

4. Autorská práva
Webová stránka a její součásti, včetně veškerého obrazového materiálu, jsou chráněny autorskými právy. Použití, rozmnožování a napodobování je přípustné pouze s naším výslovným souhlasem.

5. Vyloučení odpovědnosti za externí odkazy
K přímým nebo nepřímým odkazům na cizí webové stránky ("hyperlinky"), které se nacházejí mimo sféru naší odpovědnosti, výslovně prohlašujeme, že v okamžiku umístění odkazu nebyly na stránkách, na něž se odkazuje, identifikovány žádné nelegální obsahy. Nemáme žádný vliv na současné a budoucí obsahy, design a autorská práva stránek, na které odkazujeme či na které jsme napojeny. Proto se tímto výslovně distancujeme od všech obsahů na stránkách, na které odkazujeme či na které jsme napojeny. Vytvoření odkazů na externí stránky neznamená, že bychom si přivlastňovaly obsahy, na které se odkazuje. Soustavně kontrolovat externí odkazy bez konkrétních upozornění na narušení právních předpisů pro nás není únosné.
Avšak pravidelně v únosných časových intervalech prověřujeme, zda obsah stránek, na něž odkazujeme, nenarušuje právní předpisy. Při zjištění narušení právních předpisů budou takové externí odkazy bezodkladně vymazány. Toto konstatování platí pro všechny odkazy na naší vlastní webové prezenci a také pro všechny příspěvky třetích osob do knih hostů, diskuzních fór a mailingových seznamů námi zřízených. Odpovědnost za nelegální, chybné či neúplné obsahy a obzvláště za škody vzniklé v následku využití nebo nevyužití informací tímto způsobem poskytovaných nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkázáno, a nikoliv ten, kdo na ni pouze odkazuje.

6. Omezení odpovědnosti
Neneseme odpovědnost za škody vzniklé v následku využití nebo nevyužití nabízených informací.